Πρόσκληση για ορισμό Αναπληρωτών των Διευθυντών σε λειτουργικά 4/θ και άνω Δημοτικά σχολεία Π.Ε. Τρικάλων όπου δεν υπάρχει Υποδιευθυντής για το διδακτικό έτος 2018-2019

Δείτε εδώ.

Παρουσιολόγια Οκτωβρίου 2018.

Κατεβάστε το παρουσιολόγιο για ΠΕΠ εδώ,για Ενιαίου Τύπου εδώ, για Εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ  εδώ και Εκπαιδευτικοί εδώγια Εξειδικευμένη Εκπαιδευτικοί εδώ και ΕΒΠ-ΕΕΠ εδώ, για ΕΚΟ ΕΕΠ ΕΒΠ εδώ, για ΕΚΟ εδώ και για Υποστηρικτές δομές εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Θεσσαλίας.

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ, και την Αίτηση εδώ.