Απουσιολόγια Δεκεμβρίου 2021

Shadow Fight

Για τις οδηγίες συμπλήρωσης απουσιολογίων εδώ    함부로 애틋하게 1회.

Δείτε για Εξατομικευμένη Εκπαιδευτικών εδώ, Εξατομικευμένη Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π εδώγια ΕΚΟ Εκπαιδευτικών εδώγια ΕΚΟ ΕΕΠ εδώ, για Ενιαίος Εκπαιδευτικοί εδώ για Προσχολική αγωγή εδώγια Εξειδικευμένη Εκπαιδευτικών εδώ, Εξειδικευμένη Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π εδώ, για ΠΕΠ Ε.Β.Π  εδώ, εισαγωγή Αγγλικών σε Νηπιαγωγεία εδώ και ΠΔΕ Covid Τρίμηνα εδώ Reddit.