Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσθετων Αποδοχών

«Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1256/82, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα […]».

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει πρόσθετες αμοιβές από δεύτερη απασχόληση σε Δημόσιο φορέα ή εποπτευόμενο από το Δημόσιο (ΙΕΚ, Πανεπιστήμια κτλ.).
Οι δηλώσεις υποβάλλονται το 1ο 15νθήμερο του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ για την χρονική περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΥ για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

Η υποβολή δηλώσεων είναι υποχρεωτική και η παράλειψη αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα παραβάσεως καθήκοντος.

Πρέπει να στείλετε τις  πρωτότυπες    δηλώσεις   και ΟΧΙ   φωτοτυπίες  ή  σκαναρισμένες .

Δείτε το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εδώ.

Δήλωση Πολυθεσίας εδώ.